Algemene voorwaarden

Artikel 1.  Geldigheid van deze voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten door Commection, ook handelend onder de namen theorielessenonline en ccv-b-diploma-code95-theorielessenonline hierna te noemen opleider. Ook geven zij de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van een door het CCV erkende opleiding voor het bijschrijven van punten voor het verkrijgen van Code95 op het rijbewijs. Zij zijn verder  van toepassing op instructeurs die de cursus geven en/ of uitvoeren. Het volgen van een cursus of opleiding geldt als acceptatie van deze voorwoorden.

Artikel 2. Verplichtingen van de opleider.
1. Rijinstructie of instructie wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de voorschriften van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
2. De cursist krijgt zoveel mogelijk les van dezelfde instructeur.
3. De tijdsduur van de te geven instructie, zoals aangegeven in de oproep, wordt volledig benut voor het geven van instructie.

Artikel 3. Verplichtingen van de cursist.
1. De cursist dient zich te houden om op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig te zijn zoals gecommuniceerd is via e-mail en/ of oproepkaart.
Door de instructeur ter plaatse wordt een wachttijd van 25 minuten in acht genomen.
2. Bij niet nakomen van Artikel 3 lid 1 en zonder tijdige afzegging, wordt de volledige cursusprijs in rekening gebracht.

3. Bij niet nakomen van Artikel 3 lid 1 wordt u, conform de eisen van het CCV, als ‘niet verschenen’ geregistreerd. 
4. Bij verhindering van de afgesproken cursus dient dit minimaal 48 uur van tevoren aan de opleider te worden gemeld. (zondagen, alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend). Enige coulance om hiervan af te wijken is aan de opleider zelf.
5. De cursist dient alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de cursus op te volgen.

6. De cursist verklaart dat hem bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd. Indien hij/ zij ondanks een dergelijke ontzegging toch deelneemt aan een cursus of rijopleiding, vrijwaart de leerling de opleider volledig en zal hij/ zij alle eventuele aan de opleider opgelegde boetes, alsmede alle door de opleider geleden schade en gemaakte kosten vergoeden.

7. Bij een CCV nascholing waarbij een praktijk rit gegeven wordt dient de cursist zelf zorg te dragen voor een geldig minimaal categorie C/D rijbewijs. Indien men bij aanvang van de cursus niet beschikt over dit rijbewijs worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Artikel 4. Betalingsregeling.
1. De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding/ cursus voor de afgesproken datum te voldoen.
2. De betaling gaat per overmaking via bank of contant (welke gedaan moet worden voor aanvang van de cursus). 
3. De cursist blijft in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan de opleider is voldaan, zonder dat enige aanmaning vereist is.
4. Bij niet tijdige betaling kan de opleider de cursus en/ of opleiding en het reserveren van het examen staken.

5. Indien wij moeten aanmanen tot het overgaan van een betaling, kunnen wij als opleider en als onderneming kosten in rekening brengen. Deze kosten kunnen tot maximaal 6% zijn van het te incasseren bedrag.

Artikel 4a. Betalingsregeling bij faillisement bedrijf en of ondernemer.

1. Indien een bedrijf en of ondernemer niet meer aan de betalingsverplichtingen kunnen voldoen door een failliesement, of dat men onder een surseance van betaling staat dan kunnen de kosten van een gevolgde cursus op de betreffende deelnemers worden verhaald of aan hen die aan de cursussen hebben deelgenomen.

Artikel 4b. Offerte aanvraag.

De duur van een offerte is tot het eind van een lopend jaar en kan daarna worden herzien. Tussentijdse prijs aanpassingen omwille van prijsverhogingen door derden zijn afhankelijk van de coulance van de opleider.

Artikel 5. Opleiding.

De (rij)opleiding omvat een dagopleiding of een meerdaagse opleiding conform de eisen van het CCV.

De opleiding wordt gegeven door bevoegde instructeurs, met een tijdsduur zoals die voorgeschreven is door het CCV. De tijd zal volledig worden benut voor het geven van instructie, aan cursisten die zich hebben aangemeld via www.ccv-b-diploma-code95-theorielessenonlie.nl

Artikel 6. Praktijkexamen.
1. Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CCV wordt uitgesteld, kan de opleider de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de cursist in rekening brengen.
2. De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/ zij het praktijkexamen niet kan afleggen, doordat
a. de cursist vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/ zij dit d.m.v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan de opleider kan aantonen. Wel moet dan €23,50 annuleringskosten aan het CCV worden betaald.
b. een familielid tot en met de tweede graad van de cursist of van de instructeur is overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt begraven.
3. Indien de opleider voor de cursist het praktijkexamen heeft gereserveerd dient hij/ zij zelf voor de benodigde documenten zorg te dragen.

4. Indien u een LZV opleiding volgt en het examen af wil leggen met uw eigen voertuig bent u zelf of het bedrijf waarvoor u de opleiding volgt, verantwoordelijk voor het op examen brengen van uw voertuig. Bij afkeur van het door u op examen gebrachte eigen voertuig door de examinator, zijn de verloren kosten dan ook voor uw eigen rekening.

Artikel 7. Examengeld.
Een dag voor het praktijkexamen dient het examengeld overgemaakt te zijn op de rekening van de opleider of contant te worden voldaan.

Artikel 8. Examengarantie.
Het volgen van theorielessen online is geen zekerheid dat u het theorie examen met voldoende resultaat kunt afsluiten. Wij bieden u slechts een handgreep om theorielessen online te volgen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid.
1. De opleider is niet aansprakelijk voor schade van derden als gevolg van botsing, aan- of over rijding tijdens de lessen en het praktijkexamen.
2. De opleider is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg zijn opzet en/ of grove schuld van de cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
3. De opleider is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties welke tijdens het rijden met uw eigen voertuig kunnen zijn ontstaan.

4. De opleider is niet aansprakelijk voor elke schade dan ook welke voortkomt als gevolg van letselschade welke ontstaan kan zijn tijdens het uitoefenen en/of beoefenen van handelingen tijdens een cursus dag.

Artikel 10. Beëindiging rijopleiding en of te volgen cursus c.q cursussen
1. Indien de opleider haar verplichtingen niet nakomt kan de cursist zonder kosten stoppen met de te volgen cursussen.  De opleider zal het verrekenbare tegoed binnen 14 dagen aan de cursist betalen.

Artikel 11.Klachtenregeling.
1. De cursist kan indien er geschillen ontstaan tussen hem/ haar en de instructeur een beroep doen op de bemiddeling door de opleider.
2. Het beroep op bemiddeling kan direct telefonisch aan de opleider worden gemeld of schriftelijk of via dit online formulier worden gedaan binnen 7 dagen nadat het geschil is ontstaan.
3. Indien bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing leidt, wordt het geschil aan de rechter voor gelegd.
4. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Aanmelding nieuwsbrief.
1. Met het akkoord gaan van onze voorwaarden kan ook uw email adres worden toegevoegd aan onze nieuwsbrief. U kunt zich ten alle tijden laten uitschrijven van onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
Begin gesprek
Meer weten? Vraag het mij!
Hallo. We helpen je graag verder via Whatsapp. We zijn ma t/m vrij bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur. Stel je vraag of deel je ervaring met ons.