Code95 Cursussen

Klachtenreglement

Klachtenregeling van Commection

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

a.     Bedrijf: Commection; opleider van beroepschauffeurs en (na)scholing van code 95.

b.     Betrokkene: degene op wiens handelen of nalaten de klacht betrekking heeft.

Artikel 2 Klachtrecht

1.     Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop Commection zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem heeft gedragen, een klacht in te dienen.

2.     Een gedraging van een persoon, werkzaam bij of voor Commection, wordt aangemerkt als een gedraging van Commection, voor zover deze gedraging aan Commection kan worden toegerekend.

3.     Onder personen werkzaam bij Commection worden verstaan:

a.     De eigenaar;

b.     De personen in loondienst bij Commection;

c.     Personen die ingehuurd worden om werkzaamheden te verrichten;

4.     Klachten kunnen via de website worden ingediend.

Artikel 3 Klaagschrift

1.     Een klaagschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

a.     De naam en het adres van de indiener;

b.     E-mail adres;

c.     Een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht

d.     Datum en het tijdstip van de gedraging.

2.     De ontvangstdatum van de klacht is de datum waarop het klachtenformulier wordt verstuurd.

3.     Het versturen van het klachtenformulier staat gelijk aan het zetten van het ondertekenen van het formulier, dat het naar waarheid is ingevuld.

4.     Indien het klaagschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.

Artikel 4 Afdoening in der minne

1.     In iedere fase van de klachtbehandeling kan worden nagegaan of de klager door middel van een informele afhandeling van zijn klacht tevreden gesteld kan worden.

2.     Zodra Commection naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van deze regeling. De klager ontvangt in dat geval een schriftelijke kennisgeving van de afsluiting van de procedure. Aan de betrokkene wordt een kopie van deze kennisgeving verstrekt.

Artikel 5 Bijstand van klager

1.     De klager en de betrokkene kunnen zich door een gemachtigde laten bijstaan of laten vertegenwoordigen.

2.     Bedrijf kan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen.

3.     Het bedrijf kan bijstand of vertegenwoordiging door een persoon, tegen wie ernstige bezwaren bestaan, weigeren.

Artikel 6 Ontvangstbevestiging; door- en toezending en administratie

1.     Het bedrijf bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk onder mededeling van de datum van ontvangst van het klaagschrift en onder toezending van een afschrift van deze regeling.

2.     Het bedrijf zendt een klaagschrift tot behandeling waarvan kennelijk een andere instantie bevoegd is, onverwijld naar die instantie door onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de indiener.

3.     Het bedrijf zendt een klaagschrift dat niet voor hem bestemd is en dat ook niet wordt doorgezonden, zo spoedig mogelijk terug naar de indiener.

4.     Commection draagt zorg voor registratie van de bij hen ingediende schriftelijke klachten en zorgt voor een goede voortgangscontrole.

Artikel 7 Geen verplichting tot klachtbehandeling

1. Het bedrijf is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een gedraging:

a.     waarover door de klager reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van deze regeling is afgedaan;

b.     die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;

2.     Het bestuur is niet verplicht de klacht te behandelen indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.

3.     Van het niet in behandeling nemen van de klacht stelt het bestuur de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis.

Artikel 8 Gelegenheid tot horen

1.     Het bestuur stelt de klager en de betrokkene in de gelegenheid te worden gehoord.

2.     Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.

3.     Van het horen van betrokkene kan worden afgezien indien de klacht niet in behandeling wordt genomen, indien de klacht kennelijk ongegrond is of indien betrokkene heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.

4.     Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Artikel 9 Behandeling en beslissing

1.     Het bedrijf handelt de klacht binnen zes weken af.

2.     Het bedrijf kan de behandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en de betrokkene.

3.     Wanneer de klacht de eigenaar van Commection betreft, zal de behandeling van de klacht door een medewerker worden behandeld.

Artikel 10 Afdoening

1.     Het bedrijf stelt de klager en de betrokkene schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

2.     Indien vervolgens nog een klacht kan worden ingediend bij een persoon, aangewezen om klachten over degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft te behandelen, wordt daarvan bij de kennisgeving melding gemaakt.

Artikel 11 vaststelling en wijziging reglement, onvoorziene omstandigheden

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de eigenaar van het bedrijf of iemand door hem aangewezen.

Artikel 12 Inwerkingtreding

1.     Deze regeling kan worden aangehaald als klachtenregeling van Commection.

2.     De datum van inwerkingtreding van dit klachtenreglement is 01-01-2020

Scroll naar boven
Begin gesprek
Meer weten? Vraag het mij!
Hallo. We helpen je graag verder via Whatsapp. We zijn ma t/m vrij bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur. Stel je vraag of deel je ervaring met ons.